Handelsbetingelser

Adword Visions Generelle samhandelsbetingelser

Priser.

Prisændringer vil blive varslet mindst 30 dage i forvejen.

Sker der moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller anden tredjepart, som Adword Vision ikke har indflydelse på, forbeholder Adword Vision sig ret til at ændre priserne med øjeblikkelig virkning.

Kundeoplysninger.

Ved samhandel med Adword Vision, oplyser kunden bl.a. navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse informationer bruges til alle former for kontakt til kunden og kunden er selv ansvarlig for at Adword Vision altid har de korrekte informationer.

Kunden er også selv ansvarlig for de ulemper det kan medføre hvis visse informationer er ukorrekte.
Alle oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og hverken videregives eller sælges til 3. part.

Personlige oplysninger.

Alle følsomme personlige oplysninger udleveret til Adword Vision, vil blive opbevaret i en tilstand, sikret bedst muligt imod utilsigtet og uautoriseret adgang.

Det er også indskrænket hvilke personer hos Adword Vision, som kan se disse oplysninger.
Oplysningerne videregives ikke til 3. part med mindre dette kræves i forbindelse med præcis identificering af kunden. Eller med mindre restslige instanser kræver dette.

Oplysningerne hverken videregives eller sælges i forbindelse med markedsføring.

Support.

Adword Vision yder den hjælp og support som er oplyst under de specificerede betingelser, gældende for det enkelte produkt. Såfremt intet andet er oplyst eller der ikke findes nogen specificerede betingleser i forbindelse med et produkt, yder Adword Vision gratis support i den udstrækning det findes rimeligt.

Betaling.

Ved oprettelse af kundeforhold faktureres løsninger som udgangspunkt forud. Dog kan der i forbindelse med specifikt oplyst, ved eksempeltvis skriftlige tilbud, tilbydes andre betalingsløsninger.

Ved fakturering tilbydes 5 arbejdsdages frist til indsigelser mod det fakturerede – herefter bortfalder indsigelsesret og betalingskravet opretholdes.

Ved betaling, efter den på fakturaen angivede betalingsfrist, forbeholder Adword Vision sig ret til at udsende 2. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved fortsat manglende betaling udsendes 3. rykkerskrivelse hvorpå der påløber endnu et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved udskrivning af 3. rykkerskrivelse forbeholder Adword Vision sig retten til at lukke for en eller flere af de af Adword Vision leverede ydelser. Genåbning af ydelser kan herefter medføre et gebyr.

Har indbetaling stadig ikke fundet sted, inden den på 3. Betalingspåmindelse oplyste betalingsfrist, forbeholder Adword Vision sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso.

Indbetales beløbet kun delvist eller uden påmindelsesgebyrer, uden forudgående aftale med Adword Vision, betragtes betalingen af fakturaen som værende i restance og vil således følge ovenstående procedure indtil det fulde beløb er betalt.

Genfakturering sker automatisk med mindre en aftale er opsagt. Genfakturering sker med betalingsfrist inden den nye periode påbegyndes.

Fortrydelsesret.

 

B2B ydelser og produkter, sælges efter forudgående aftale, og er ikke omfattet af returret og fortrydelsesret.

Opsigelse.

Enhver aftale kan opsiges inden udgangen af en betalt periode.

Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.

Driftssikkerhed.

Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Adword Vision sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. Adword Vision forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundens data som er placeret hos Adword Vision. Alt kendskab til data vil blive behandlet fortroligt. 

Indhold / Brug.

Der er fra Adword Vision ingen begrænsninger for hvad et af Adword Vision leveret produkt eller ydelse må bruges til eller indeholde. Dog kræver vi at indhold og brug overholder den gældende danske lovgivning. Samt at der overholdes enhver gældende lovgivning i eventuelle andre brugslande.

Det er til enhver tid kundens pligt og ansvar at indhold og brug af ydelser og produkter leveret fra Adword Vision overholder de gældende lovgivninger, og undladelse af dette, såvel bevidst om ubevidst, kan resultere i afbrydelse af service eller ydelse uden kompensation.

Ansvar.

Adword Vision påtager sig intet ansvar for tab af data samt tab på Google annoncering. Konkurrenter bevæger sig hele tiden – arbejdet med kampagnerne er agilt.

Adword Vision påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor Adword Vision, force majeure, strejke og lock-outs. Endvidere påtager Adword Vision sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.

Ethvert krav til Adword Vision om erstatning kan aldrig overstige prisen for det hos Adword Vision købte produkt eller ydelse.

Tvister.

Tvister og tvivlstilfælde, som opstår mellem kunden og Adword Vision, og som skal afgøres af en domstol, skal foregå ved retten i Odense, Danmark.

Ændring af vilkår.

Alle kunde- og betalingsvilkår kan af Adword Vision ændres med 30 dages varsel.

Adword Vision forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som Adword Vision ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

Al materiale og information som tilhører Adword Vision må kun bruges eller kopieres med særlig tilladelse fra Adword Vision samt mod udtrykkelig henvisning.

Alle priser nævnt i vore forretningsbetingelser, er ekskl. moms. med mindre andet er angivet.

Der tages forbehold for taste- og trykfejl.